KredEx toetus

KredEx pakub toetust elamute energiatõhususe ja keskkonnasõbralikkuse parandamiseks. 

Toetuse objektiks saab olla üksikelamu, kaksikelamu, ridaelamu ja muu kahe korteriga elamu, mille soojusvarustuse liigina on märgitud lokaalküte ja energiaallika liigina vedelkütus. Meetme raames on abikõlblikud järgmiste tegevustega seotud kulud:

  • väikeelamu vedelküttel katelseadme vahetamise kulu, sealhulgas uue kütteseadme soetamine, paigaldamine ja katelseadmete lisatarvikute (sealhulgas tsirkulatsioonipump, kompleksne automaatika) ja abiseadmete vahetamine ning energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmete soetamise ja paigaldamisega seotud kulu;
  • väikeelamule õhk-vesi tüüpi soojuspumpade, mille soojustegur (COP) kütmisel on vähemalt 3,5 (7 °C / 35 °C EN 14511), või vesi-vesi (maasoojuspump) tüüpi soojuspumpade, mille süsteemi soojustegur (COP) kütmisel on vähemalt 4,0 (0 °C / 35 °C EN 14511), paigaldamisega seotud kulu;
  • kütteseadme paigaldamise projekteerimisega seotud kulu.

Toetuse määr on kuni 40% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest.
Maksimaalne võimalik toetussumma on 4000 eurot taotleja kohta.
Meede avati 15.12.2014 ja toetust eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni.

Loe lisaks KREDEX`i koduleheküljelt: http://www.kredex.ee/vaikeelamu